fbpx

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ

ХАЙЪР ООД, ЕИК 106616968, Тел: ‭+359 87 8577759‬; e-mail: office@nploy.net, е администратор на личните данни предоставяни в онлайн платформата и мобилното приложение nPloy.

Моля, прочетете този документ внимателно. Той съдържа Условията за достъпа до уебсайта www.nploy.bg и за използването му (“Условията”). Ако не приемате Условията, посочени тук, няма възможност да използвате Сайта!

Във връзка с предоставяните Услуги NPLOY.BG обработва лични данни на физически лица – бизнес потребители съгласно Политиката за защита на личните данни („Политика“), с която можете да се запознаете тук. Политиката е неразделна част от тези Условия.

Дата на актуализация: 17 май 2018

1.1. “Хайър“ ООД с търговска марка NPLOY (No 017904120 / EUIPO ) („NPLOY.NET“/„Ние“/„Нас“) с адрес на управление: бул. Евлоги и Христо Георгиев №44, София 1124, ЕИК: 106616968 предоставя чрез сайта www.nploy.net (“Сайта”) на юридически и физически лица с валидна регистрация в Търговски/БУЛСТАТ регистър – Работодатели („Работодател/и“), безплатни и платени услуги на информационното общество („Услугите“). Услугите включват, без да се изчерпват до, публикуване на обяви за свободни работни места от Работодатели и възможност за съхранение в Сайта на получени от Работодателя кандидатури по публикувани от него обяви.

1.2. Ползването на Услугите е възможно само след регистрация на фирмен акаунт и неговото активиране.

1.3. Регистрацията на фирмен акаунт се извършва от дееспособно лице, което декларира, че е оторизирано да представлява Работодателя, включително да приеме тези Условия и да извършва действия, свързани с ползването и управлението на фирмения акаунт от името на Работодателя. В случай че създаватe регистрация, Вие декларирате, че отговаряте на посочените условия и попълнената от Вас информация, идентифицираща Вас и Работодателя, е пълна и точна.

1.4. Работодателят може да избере да добави лице за административен контакт, различно от лицето, извършващо регистрацията. В този случай, този контакт се попълва по време на регистрация от лицето, упълномощено да извърши регистрацията. Това е контактът, с който наши служители могат да се свържат по важни въпроси, свързани с ползването на Услугите. Работодателят се задължава да поддържа този контакт актуален.

1.5. Работодателят има възможност да добави допълнителни лица – фирмени потребители („Представители“/“Представители на Работодател“) с достъп или допълнителен под акаунт до своя фирмен акаунт. Всяко от тези лица е необходимо да се съгласи с настоящите Условия преди ползване на Услугите. Добавянето на допълнителни лица – фирмени потребители и определянето на техните права в Сайта се извършва от лицето, създало регистрацията и/или други предишно добавени фирмени потребители с необходимите за това права. Добавяйки допълнително лице – фирмен потребител, Вие декларирате, че сте оторизирани от Работодателя за това.

1.6. Във връзка със своите задължения по Общия регламент за защита на личните данни („Регламент (ЕС) 2016/679“) Работодателят се задължава да попълни контакт за връзка от страна на кандидатите по въпроси, свързани със защита на техните лични данни. Поради това че такива въпроси могат да възникнат и след изтичане на обявите, Работодателят се задължава да поддържа контакта актуален по всяко време, независимо от това дали има активни обяви в Сайта. Този контакт заедно с данните, идентифициращи Работодателя, се публикува публично в Сайта.

1.7. Работодателят и всеки негов Представител се задължават да предоставят верни, пълни и актуални данни при регистрацията и при всяко ползване на Услугите и да ги поддържат такива. При неточност в данните се задължавате незабавно да я отстраните и нямате право да ползвате Услугите до отстраняването ѝ.

1.8. В допълнение на попълнените при регистрация данни, NPLOY.NETси запазва правото да изиска представянето на допълнителни документи, включително подписани (саморъчно или с електронен подпис), за допълнителна идентификация на Работодателя и/или Представители при активирането на акаунта или по всяко време след това при възникване на съмнения за точността и пълнотата на предоставените данни.

1.9. Вие отговаряте за всички действия, извършени чрез Вашия акаунт с използване на Вашето потребителско име и парола за достъп до него. Вие се задължавате незабавно да уведомите NPLOY.NET в случай на неправомерен достъп или вероятност за такъв.

2.1. С натискането на бутон „Регистрация”  и потвърждавайки получения от Вас имейл за регистрация лицето, което представлява Работодателя, извършва електронно изявление, с което Работодателят и Представителят сключват договор с NPLOY.NET при тези Условия (“Договор”) и се задължават да ги спазват. Въвежданата в регистрационната форма информация може да бъде променяна до натискането на бутона „Регистрация“.

2.2. Договорът се счита за сключен от момента на активиране на акаунта от страна на NPLOY.NET

2.3. За ползването на всяка платена Услуга се извършва конкретна заявка на базата на сключения при тези Условия договор.

2.4. С приемането на тези Условия се съгласявате да бъдете адресат и да получавате електронни изявления от NPLOY.NET във връзка с настоящия Договор и Услугите в Сайта.

3.1. Вие се задължавате да използвате Сайта в съответствие с настоящите Условия, допълнителните условия и напътствия, приложими за отделните Услуги, публикувани на съответните страници в Сайта, и действащото българско законодателство.

3.2. Вие се задължавате да публикувате само обяви за реални и актуални позиции, като:
(а) избраното населено място трябва да съответства на работното място (месторабота) и не се допуска публикуване на обяви с повече от едно населено място;
(б) не се допуска публикуване на повече от една длъжност в една и съща обява.

3.3. Не се допуска използване на обяви за промотиране на бизнес възможности, партньорства, продукти, услуги или сайтове, изисквания за присъединяване към страници в социални медии, регистрации, участие в игри, пирамидални схеми и др. Вие се съгласявате, че от Кандидатите не се изисква под каквато и да е форма закупуването на обучения или други услуги.

3.4. Вашата обява не може да съдържа:
(а) изисквания с дискриминативен характер;
(б) материали, които нарушават или не зачитат права или законни интереси на трети лица, вкл. основни човешки права, права на интелектуална собственост и др.;
(в) или каквото и да е съдържание с незаконен, дискриминативен, нецензурен, обиден, заплашителен, клеветнически, омразен или неприличен характер или такова, което би могло да постави в неудобно положение или да оскърби трето лице.

3.5. NPLOY.NET запазва правото си да отстрани или поиска редактиране на обяви/елементи на обяви или друго публикувано от Вас съдържание, неотговарящо на настоящите Условия или на публикуваните в Сайта допълнителни условия и напътствия.

3.6. Вие гарантирате, че имате право да използвате всяко съдържание, което публикувате в Сайта. В случай че това не е така, носите отговорност за всички вреди, които произтекат от това за NPLOY.NET или за трети лица.

3.7. Вие давате право на NPLOY.NET да направи достъпни (както за България, така и извън България) публикуваните от Вас обяви и друго публично съдържание, като това е с цел предоставяне на Услугите и NPLOY.NET не дължи възнаграждение.

3.8. С публикуването на съдържание в Сайта Вие предоставяте на неговите потребители право да осъществяват достъп до него и да го ползват съгласно Условията за ползване от физически лица и съгласно закона.

3.9. NPLOY.NET си запазва правото да откаже, да спре временно или да прекрати предоставянето на Услуга:
(а) при нелоялно поведение от страна на Работодателя (напр. публикуване на неверни или подвеждащи обяви; препращане към конкурентни сайтове и др. под.);
(б) при установяване на извършване на аналогични на извършваните чрез настоящия Сайт дейности;
(в) при подозрения за нарушаване на тези Условия или на закона;
(г) при дължими суми, незаплатени в срок и/или изцяло.

3.10. С цел гарантиране надеждността и сигурността на Услугата, NPLOY.NET запазва правото си да потърси съдействие от компетентните органи при груби нарушения на тези Условия.

3.11. Публикуване на обява в платформата

3.11.1. Публикуване на обява с персонализирано заглавие.

Ако искате да публикувате обява сновозаглавие което не фигурира в системата(персонализирано заглавие), е необходимо да съобразите заглавието с т.3.4 и се съгласявате, че персонализираното заглавие на обявата Ви подлежи на проверка за качество от Администратор.
В случай, че персонализираното Ви заглавие отговаря на изискаванията ни за качество, то ще бъде одобрено от Администратор в рамките на 24 часа, и от този момент обявата ви ще бъде видима от кандидати в системата.
В случай, че персонализираното Ви заглавие не отговаря на изискванията ни за качество, то няма да бъде одобрено от Администратор и обявата Ви няма да бъде видима от кандидати в системата.

4.1. Сайтът и съдържанието в него са собственост на “Хайър” ООД и/или на неговите партньори,доставчици и клиенти. Нямате право да използвате по какъвто и да е начин, да копирате, модифицирате или разпространявате съдържание, което не Ви принадлежи за цели, различни от или несъвместими с ползването на Услугите и с предназначението на Сайта, без изричното предварително писмено съгласие на NPLOY.NETили на съответните трети лица.

4.2. Публикуваните контакти на Работодатели и на техни Представители могат да бъдат използвани единствено по предназначение, а именно във връзка с кандидатстване по публикувани обяви. Вие се задължавате да не използвате тези контакти по никакъв друг повод, включително, но не само, за маркетингови и промоционални цели.

4.3. Вие се задължавате да не смущавате нормалната работа на техническите или софтуерни приложения и компютърни системи на NPLOY.NET или на потребителите на Сайта чрез недобросъвестни действия.

4.4 Отключване на заинтересовани кандидати
Кандидатите имат два статута в системата – Отключен и Заключен.
Заключен кандидат: Това е всеки кандидат проявил интерес по дадена обява, но не е одобренот Вас. Заключените кандидати имат ограничен профил в който Вие не можете да виждате контактна и лична информация. (Име, e-mail,телефон и прикачени документи.)
Отключен кандидат: След като одобритезаинтересован кандидат по дадена обява той става отключен. Това ви дава възможност за директна комуникация в системата чрез чат функция и неговата лична информация става достъпна (Име, e-mail,телефон и прикачени документи).
С цел отключване на кандидат вашата обява трябва да е активна (т.6.8.1.2)

4.5 Кандидатска датабаза
Тази функция ви дава възможностда преглеждате всички кандидати регистрирани в системата и да проявявате интерес към тях за определена ваша обява. След проявен интерес към кандидат, определената обява ще се покаже с най-висок приоритет и отличителен дизайн следващият път когато дадения кандидат влезе в мобилното приложение. Ако дадения кандидат прояви интерес към зададената обява, профилът му става отключен (т.4.4) в зададената Ви обява.
Проявяването на интерес към даден кандидат за определена ваша обява чрез тази функция не гарантира отключване на профила (т.4.4) и/или възможност комуникация с дадения кандидат.
Функцията гарантира единствено, че вашата обява ще бъде визуализирана с най-висок приоритет и отличаващ се дизайн.

Достъп до тази функция е възможен само при закупен “абонамент без органичение” (subscription unlimited).

Въпросите, свързани с обработване на лични данни във връзка с предоставяне на Услугите, са уредени в Политиката за обработване на лични данни, неразделна част от настоящия Договор

6.1. Цените на платените Услуги се изчисляват автоматично в зависимост от избраните параметри и съгласно публикуваните на Сайта цени и срокове за плащане към момента на заявяването на конкретната Услуга.

6.2. Финансовите условия и цените могат да бъдат изменяни едностранно от NPLOY.NET. Такива промени не засягат условията за предоставяне на вече заявени и потвърдени от NPLOY.NET Услуги.

6.3. Заплащането на Услугите се извършва по един от посочените в Сайта начини съобразно определените за това срокове. Всички проформа фактури са достъпни в акаунта на Работодателя в Сайта. Работодателят се задължава да следи и съблюдава за спазване на сроковете за плащане на издадените документи. След успешно заплащане, Хайър ООД ще издаде и изпрати фактура за дадения продукт на посочения от Вас e-mail адрес в системата.

6.4. След потвърждение на поръчка за Услуга от NPLOY.NET, същата не може да бъде прекратена от страна на Работодателя. В тези случаи се дължи заплащане на цената за заявената Услуга в пълен размер и заплатени суми не се възстановяват.

6.5. NPLOY.NET си запазва правото да откаже публикуването на обява или предоставянето на друга Услуга, при несъответствие с Условията и/или по своя преценка.

6.6. При просрочване на срока за плащане се ограничава достъпът до Услугите в Сайта.

6.7. Безплатни Услуги се предоставят само за позиции в България и само в случаите, в които лицето за административен контакт се намира на територията на България и не е необходима международна комуникация за проверка на регистрацията и за последваща поддръжка.

6.8. Пакети.
6.8.1 Единична обява (single job ad)
Този пакет има два статута – активен и неактивен.
6.8.1.1 Неактивна обява, е обява която е публикувана в системата със срок 28 дена но не е заплатена. Тази обява е видима за кандидати в мобилната апликация и те могат да изявяват интерес към дадената позиция. Работодателите могат да следят активността по обявата и да преглеждат профили на кандидати които са проявили интерес, но нямат възможност да отключат тези кандидати (т.4.4).
6.8.1.2 Активна обява, е обява която е публикувана в системата и е заплатена. Срокът на активните обяви е 28 дни след деня на заплащане. След активиране на обява, работодателите имат възможност да отключват (т.4.4) заинтересовани кандидати и да комуникират с тях в системата.

6.8.2 Основен абонамент (subscription Basic)
След закупуване на този тип абонамент, Вие имате възможност да публикувате неограничен брой активни обяви в системата в рамките на 1 календарен месец.
Компанията и всички публикувани обяви от нея фигурират в раздел “топ работодатели” в мобилната апликация.

6.8.3 Професионален абонамент (subscription Professional)
След закупуване на този тип абонамент, Вие имате възможност да публикувате неограничен брой активни обяви в системата в рамките на 1 календарен месец.
Компанията и всички публикувани обяви от нея фигурират в раздел “топ работодатели” в мобилната апликация.
Имате възможност за добавяне на екип в системата до пет (5) човека.

6.8.4 Абонамент без ограничения (subscription Unlimited)
След закупуване на този тип абонамент, Вие имате възможност да публикувате неограничен брой активни обяви в системата в рамките на 1 календарен месец.
Компанията и всички публикувани обяви от нея фигурират в раздел “топ работодатели” в мобилната апликация.
Имате възможност за добавяне на екип в системата до пет (5) човека.
Имате достъп до кандидатската датабаза в системата (т.4.5).

6.9. Финансови Условия за публикуване на обява с персонализирано заглавие.
Ако услуга (обява) е публикувана с персонализирано заглавие и заплатена преди одобрение на заглавието (т.3.11) от Администратор, Вие сте длъжни да се свържете с Хайър ООД с цел коригиране на качеството на публикуванoто съдържание. При липса на контакт от Ваша страна – Хайър ООД не дължи възстановяване на заплатената сума.

7.1. При забава или не плащане на дължими от Вас суми за Услуги, NPLOY.NET има право:
(а) да ограничи достъпа Ви до Услугите;
(б) да прекрати Договора и Вашия акаунт.

7.2. NPLOY.NET може да блокира Вашия акаунт при:
(а) съмнения за нарушаване на закона, на тези Условия или на други условия, предвидени в Сайта;
(б) при заявка за това от Ваша страна.

7.3. NPLOY.NET може да прекрати настоящия Договор и Вашия акаунт:
(а) при дълъг период на неизползване на акаунта за повече от 3 /три/ години;
(б) с разумно предизвестие в случай на прекратяване дейността на Сайта;
(в) в други предвидени в Условията или закона случаи.

7.4 NPLOY.NET не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от Вас или от трети лица вследствие на изпълнение на разпореждания на компетентните държавни органи.

7.5. Освен при умисъл или при груба небрежност, NPLOY.NET не отговоря за вреди и пропуснати ползи, настъпили:
(а) в резултат на ползване или невъзможност за ползване на Сайта и/или Услугите;
(б) поради ограничаване, прекратяване или блокиране на Вашия акаунт и/или на Ваше съдържание в съответствие с настоящите Условия.

7.6. Във всички случаи отговорността на NPLOY.NET във връзка с предоставена Услуга в Сайта е ограничена до размера на заплатената от Вас цена за конкретната Услуга, освен ако не е предвидено друго съгласно действащото законодателство.

8.1. Доколкото предоставяните от NPLOY.NET Услуги са разнообразни и постоянно развивани и допълвани, както и във връзка със законодателни промени, NPLOY.NET си запазва правото да добавя нови Услуги, да променя или премахва съществуващи Услуги, без за това да е необходимо предупреждение.

8.2. При извършване на промени в Условията, NPLOY.NET довежда тези промени до Ваше знание чрез публикуването им на видно място в Сайта или в акаунта Ви. Промени в Условията няма да засягат предоставянето на заявени и заплатени преди промяната Услуги.

8.3. В случай че използвате Услуги след влизане в сила на промените в Условията, те се считат за обвързващи за Вас.

8.4. В случай на сливане, придобиване или продажба на активи си запазваме правото на прехвърляне на правата и задълженията по тези Условия, като за това Вие ще бъдете уведомени предварително.

9.1. Тези общи Условия уреждат взаимоотношенията между страните, като заместват всички предишни общи Условия. Допълнителни споразумения могат да се сключват само чрез предвидените функционалности в Сайта или чрез подписване от двете страни на изрично писмено споразумение, предоставено от NPLOY.NET.

9.2. В случай че някоя от клаузите по настоящите Условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на сключените договори или на други клаузи.

9.3. Договорът се сключва на български език. Споровете по тези Условия ще бъдат решавани от компетентния български съд в град София.

9.4. По неуредени въпроси се прилага законодателството на Република България.